TH | EN
ข่าวและกิจกรรม

บริษัท คงศิริกรุงเทพ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 บริษัท คงศิริกรุงเทพ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันองค์กรเข้าสู่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานอย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเท และความตั้งใจของพนักงานในองค์กรทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการการทำงาน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดจนป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาดังกล่าว

BV_Certification_ISO9001